KONKURS – FIRMA KOLEJOWA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE ROZSTRZYGNIĘTY!

Celem nadrzędnym konkursu jest popularyzacja idei społecznie odpowiedzialnego biznesu (SOB) w środowisku kolejowym i współpracujących z nim instytucjami kolejowymi.

Zgłoszenia do 1 września 2019 roku.

O projekcie


logo sob

Społeczna odpowiedzialność biznesu (SOB) to odpowiedzialność przedsiębiorstwa za wpływ na środowisko naturalne, społeczeństwo w tym rozwój pracowników poprzez podejmowanie właściwych decyzji i działań. (więcej)

To przejrzyste i etyczne prowadzenie działalności uwzględniające oczekiwania i rozwój różnych grup interesariuszy. SOB to jednocześnie przestrzeganie praw człowieka, działanie zgodnie z prawem i międzynarodowymi normami zachowania.

Włączamy się w to, bo uważamy, że tak samo jak wynik finansowy ważne jest poszanowanie człowieka i otaczającego środowiska.

Celem konkursu „Firma Kolejowa Odpowiedzialna Społecznie” organizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego i ASTE Sp. z o.o. jest promocja idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz firm, które tą ideę wcielają w życie.

Dokumenty zgłoszeniowe są w przygotowaniu.
Na razie – dokumentuj działania społeczne!

Regulamin można pobrać tutaj.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (SOB)


Różne są definicje dla określenia CSR czy SOB. Ogólnie przyjmuje się, że jest to odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Norma PN-ISO 26 000 definiuje SOB jako: "odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniania przez przejrzyste i etyczne postępowanie które:

- przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa;
- uwzględnia oczekiwania interesariuszy;
- jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania;
- jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach."

SOB opisuje szereg różnych inicjatyw czy procedur.

Jakie korzyści przynosi firmie prowadzenie odpowiedzialnego biznesu?


Korzyści strategii odpowiedzialności przedsiębiorstwa rozpatrywane powinny być w perspektywie długofalowej. Są to:

- Wzrost zainteresowania inwestorów – Kredytodawcy są bardziej zainteresowani współpracą z odpowiedzialnymi firmami, które oprócz dobrych wyników finansowych zarządzane w sposób przejrzysty, odpowiedzialnie budują swój wizerunek i dobre relacje z otoczeniem. Dla wielu inwestorów wiarygodność finansowa firmy jest uzależniona od jej wiarygodności społecznej.

- Zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy - Wzrost świadomości społecznej konsumentów powoduje, iż w swoich wyborach kierują się oni także zaufaniem do danej firmy i jej wizerunkiem. Rosnąca grupa konsumentów zwraca uwagę na „ekologiczność” produktu lub usługi, przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności w procesie jego wytworzenia oraz ogólną reputację firmy.

- Poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi - Udział firmy w życiu społeczności lokalnej, podejmowanie długofalowych i wymiernych inwestycji społecznych, ułatwia jej sprawne i bezkonfliktowe funkcjonowanie. Społeczna odpowiedzialność umożliwia jej trwałe zakorzenienie się w społeczności i pozyskanie przychylności jej mieszkańców, a także zdobycie zaufania władz samorządowych. 

- Wzrost konkurencyjności - Wprowadzanie zasad odpowiedzialnego biznesu to jeden z atutów, dzięki którym firmy zdobywają przewagę konkurencyjną. Jasna polityka SOB czy etyka biznesu może być jednym ze sposobów budowania swojej pozycji na arenie międzynarodowej.

- Podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy - Poprzez podejmowanie wyzwań społecznej odpowiedzialności firma podnosi swoje standardy postępowania wobec interesariuszy (pracowników, kontrahentów, klientów), a przez to unika kosztów „złego partnerstwa”. Zmiany te wpływają na kształtowanie kultury organizacyjnej firmy opartej na zaufaniu, odpowiedzialności i przejrzystości dla wszystkich zainteresowanych. 

- Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników - Społeczna odpowiedzialność firmy stanowi jeden z elementów pozafinansowego motywowania pracowników. Dzięki kodeksom etycznym, programom społecznym, dbałości o środowisko, wizerunek firmy w oczach pracownika ulega poprawie. Pracownicy z większym uznaniem odnoszą się do funkcjonowania firmy widząc, iż część jej aktywności skierowana jest na rozwiązywanie istotnych – również dla nich – problemów społecznych. 

- Pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników - Gdy poprawie ulega wizerunek firmy i rośnie do niej zaufanie wśród pracowników, to zwiększa się również atrakcyjność firmy na rynku pracy, co pozwala przyciągnąć nowych i zatrzymać najlepszych pracowników. 

Jakie są narzędzia realizacji odpowiedzialnego biznesu?


Lista narzędzi stosowanych w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością jest związana z kulturą organizacyjną firmy i profilem działalności. Spośród najczęściej stosowanych warto wskazać:

- Kampanie społeczne - działanie ukierunkowane na zmianę postaw lub zachowań wybranej grupy docelowej, przy pomocy mediów jako nośnika przekazu;
- Marketing zaangażowany społecznie – ukierunkowanie działań firmy na realizację celów firmowych z uwzględnieniem celów marketingowych jak i potrzeb społecznych;
- Programy etyczne dla pracowników - integrowanie pracowników firmy wokół wspólnych wartości;
- Eko-znakowanie i znakowanie społeczne - umieszczanie na opakowaniach lub etykietach produktów dodatkowych informacji z zakresu ekologicznej lub społecznej odpowiedzialności;
- Ograniczanie emisji odpadów, zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych - optymalizacja procesów produkcji, transportu i logistyki;
- Wolontariat pracowniczy - działania polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez firmę działalności pracowników na rzecz organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji. Pracownicy-wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace na rzecz potrzebujących, wykorzystując swoje umiejętności i zdolności, natomiast firma umożliwia im podejmowanie takich inicjatyw oraz wspiera ich działania finansowo lub organizacyjnie;
- Współpraca międzysektorowa - współpraca z organizacjami pozarządowymi, uczelniami wyższymi, pozwalająca dzięki efektowi synergii na lepszą realizację wspólnych działań

oraz wiele innych...

Partnerzy


Partnerzy i patroniOrganizatorzy