Logo FKOS

FIRMA KOLEJOWA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE

Celem nadrzędnym konkursu jest popularyzacja idei społecznie odpowiedzialnego biznesu w środowisku kolejowym i współpracujących z nim instytucjami kolejowymi.

O projekcie


logo sob

Społeczna odpowiedzialność biznesu (SOB) to odpowiedzialność przedsiębiorstwa za wpływ na środowisko naturalne, społeczeństwo w tym rozwój pracowników poprzez podejmowanie właściwych decyzji i działań. (więcej)

To przejrzyste i etyczne prowadzenie działalności uwzględniające oczekiwania i rozwój różnych grup interesariuszy. SOB to jednocześnie przestrzeganie praw człowieka, działanie zgodnie z prawem i międzynarodowymi normami zachowania.

Włączamy się w to, bo uważamy, że tak samo jak wynik finansowy ważne jest poszanowanie człowieka i otaczającego środowiska.

Celem konkursu „Firma Kolejowa Odpowiedzialna Społecznie” organizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego oraz ASTE Sp. z o.o. we współpracy z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi (Targami TRAKO) jest promocja idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz firm, które tą ideę wcielają w życie.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (SOB)


Różne są definicje dla określenia CSR czy SOB. Ogólnie przyjmuje się, że jest to odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo. Norma PN-ISO 26 000 definiuje SOB jako: "odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniania przez przejrzyste i etyczne postępowanie które:

- przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa;
- uwzględnia oczekiwania interesariuszy;
- jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania;
- jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach."

SOB opisuje szereg różnych inicjatyw czy procedur.

Jakie korzyści przynosi firmie prowadzenie odpowiedzialnego biznesu?


Korzyści strategii odpowiedzialności przedsiębiorstwa rozpatrywane powinny być w perspektywie długofalowej. Są to:

- Wzrost zainteresowania inwestorów – Kredytodawcy są bardziej zainteresowani współpracą z odpowiedzialnymi firmami, które oprócz dobrych wyników finansowych zarządzane w sposób przejrzysty, odpowiedzialnie budują swój wizerunek i dobre relacje z otoczeniem. Dla wielu inwestorów wiarygodność finansowa firmy jest uzależniona od jej wiarygodności społecznej.

- Zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy - Wzrost świadomości społecznej konsumentów powoduje, iż w swoich wyborach kierują się oni także zaufaniem do danej firmy i jej wizerunkiem. Rosnąca grupa konsumentów zwraca uwagę na „ekologiczność” produktu lub usługi, przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności w procesie jego wytworzenia oraz ogólną reputację firmy.

- Poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi - Udział firmy w życiu społeczności lokalnej, podejmowanie długofalowych i wymiernych inwestycji społecznych, ułatwia jej sprawne i bezkonfliktowe funkcjonowanie. Społeczna odpowiedzialność umożliwia jej trwałe zakorzenienie się w społeczności i pozyskanie przychylności jej mieszkańców, a także zdobycie zaufania władz samorządowych. 

- Wzrost konkurencyjności - Wprowadzanie zasad odpowiedzialnego biznesu to jeden z atutów, dzięki którym firmy zdobywają przewagę konkurencyjną. Jasna polityka SOB czy etyka biznesu może być jednym ze sposobów budowania swojej pozycji na arenie międzynarodowej.

- Podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy - Poprzez podejmowanie wyzwań społecznej odpowiedzialności firma podnosi swoje standardy postępowania wobec interesariuszy (pracowników, kontrahentów, klientów), a przez to unika kosztów „złego partnerstwa”. Zmiany te wpływają na kształtowanie kultury organizacyjnej firmy opartej na zaufaniu, odpowiedzialności i przejrzystości dla wszystkich zainteresowanych. 

- Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników - Społeczna odpowiedzialność firmy stanowi jeden z elementów pozafinansowego motywowania pracowników. Dzięki kodeksom etycznym, programom społecznym, dbałości o środowisko, wizerunek firmy w oczach pracownika ulega poprawie. Pracownicy z większym uznaniem odnoszą się do funkcjonowania firmy widząc, iż część jej aktywności skierowana jest na rozwiązywanie istotnych – również dla nich – problemów społecznych. 

- Pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników - Gdy poprawie ulega wizerunek firmy i rośnie do niej zaufanie wśród pracowników, to zwiększa się również atrakcyjność firmy na rynku pracy, co pozwala przyciągnąć nowych i zatrzymać najlepszych pracowników. 

Jakie są narzędzia realizacji odpowiedzialnego biznesu?


Lista narzędzi stosowanych w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością jest związana z kulturą organizacyjną firmy i profilem działalności. Spośród najczęściej stosowanych warto wskazać:

- Kampanie społeczne - działanie ukierunkowane na zmianę postaw lub zachowań wybranej grupy docelowej, przy pomocy mediów jako nośnika przekazu;
- Marketing zaangażowany społecznie – ukierunkowanie działań firmy na realizację celów firmowych z uwzględnieniem celów marketingowych jak i potrzeb społecznych;
- Programy etyczne dla pracowników - integrowanie pracowników firmy wokół wspólnych wartości;
- Eko-znakowanie i znakowanie społeczne - umieszczanie na opakowaniach lub etykietach produktów dodatkowych informacji z zakresu ekologicznej lub społecznej odpowiedzialności;
- Ograniczanie emisji odpadów, zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych - optymalizacja procesów produkcji, transportu i logistyki;
- Wolontariat pracowniczy - działania polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez firmę działalności pracowników na rzecz organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji. Pracownicy-wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace na rzecz potrzebujących, wykorzystując swoje umiejętności i zdolności, natomiast firma umożliwia im podejmowanie takich inicjatyw oraz wspiera ich działania finansowo lub organizacyjnie;
- Współpraca międzysektorowa - współpraca z organizacjami pozarządowymi, uczelniami wyższymi, pozwalająca dzięki efektowi synergii na lepszą realizację wspólnych działań

oraz wiele innych...

Partnerzy


Organizatorzy

Patronat honorowy

Partnerzy i patroni

Patroni medialni